Zondag 29 september 2019 aanvang 14.00 uur ledenvergadering

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden op zondag 29 september aanvang 14.00 uur in het Witte Huis te Zeegse.

Agenda ledenvergadering:
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen.
4. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering d.d. 7 okt. 2018
5. Jaarverslag 2018/2019.
6. Verslag penningmeester.
7. Verslag kascontrolecommissie.
8. Verkiezing kascontrolecommissie.
9. Voorstel contributie seizoen 2019/2020: € 25,- inschrijfgeld nieuwe leden € 5.-.
10. Privacywet.
11. Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar: Grietje de Boer
aftredend en herkiesbaar: HarmJan Slagter
Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter tot aanvang van de vergadering.
12.Verslag materialencommissie.
13. Skifit/Nordic walking.
14. Binding/Website.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

.